นักเรียนระยะยาว(Long Term International Students)

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากการสัมภาษณ์และเอกสารการสมัคร(ปรับตามช่วงเวลารับสมัคร)

คุณสมบัติของการยื่นเอกสาร

จะต้องจบการศึกษาตามระบบการศึกษาภาคบังคับ คือ 12 ปี

ช่วงเทอมเรียน

คอร์สเรียนต่อ แยกออกเป็น 5 คอร์ส โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจัดตามความต้องการของนักเรียน

ค่าเรียน

คอร์สเรียน นักเรียนระยะยาว
คอร์สเรียน 2 ปี

เข้าเรียนเดือนเมษายน

คอร์สเรียน 1 ปี 9 เดือน

เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม

คอร์สเรียน 1 ปี 6 เดือน

เข้าเรียนเดือนตุลาคม

คอร์สเรียน 1 ปี 3 เดือน

เข้าเรียนเดือนมกราคม

คอร์สเรียน 1 ปี

เข้าเรียนเดือนเมษายน

ค่าพิจารณาวีซ่า 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน
ค่าแรกเข้า 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน
ค่าเรียน 1,080,000เยน 945,000เยน 810,000เยน 675,000เยน 540,000เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน 168,000เยน 147,000เยน 126,000เยน 105,000เยน 84,000เยน
รวมค่าใช้จ่าย 1,368,000เยน 1,212,000เยน 1,056,000เยน 900,000เยน 744,000เยน

Courses Art for University class
Drawing・Design Dissertation・Interview
Tuition fees 400,000yen 220,000yen

ช่วงเวลาสมัคร

จะต้องยื่นเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนที่กองตรวจคนเข้าเมืองและใช้เวลาการพิจารณาค่อนข้างนาน การเข้าเรียนแต่ละช่วงเวลา จะกำหนดให้ยื่นเอกสารตามเวลาที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเวลาอื่นเอกสาร

เข้าเรียนเดือนเมษายน ยื่นเอกสารสมัครก่อนเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม ยื่นเอกสารสมัครภายในเดือนมีนาคม
เข้าเรียนเดือนตุลาคม ยื่นเอกสารสมัครเรียนภายในเดือนพฤษภาคม
เข้าเรียนเดือนมกราคม ยื่นเอกสารสมัครเรียนก่อนเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า

(สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นให้กับกองตรวจคนเข้าเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี กรุณาติดต่อสอบถามมาที่โรงเรียนโดยตรง)

ขั้นตอนการสมัครเรียน

การส่งใบสมัครจนถึงการเข้าเรียน จะมีลำดับการดำเนินการตามด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการส่งเอกสารไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานกงสุนประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน

1. ผู้สมัครเรียน TLS ส่งเอกสารต่างๆภายในวันที่กำหนด
2. TLS กองตรวจคนเข้าเมือง สมัครขอรับ”ใบอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่น”
3. กองตรวจคนเข้าเมือง TLS แจ้งผลการสมัครขอ”ใบอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่น”
4. TLS ผู้สมัครเรียน จัดส่งเอกสารแจ้งผลการสมัคร สำเนาใบอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่น และใบแจ้งค่าเรียน
5. ผู้สมัครเรียน TLS โอนเงินค่าเรียน และค่าหอพัก
6. TLS ผู้สมัครเรียน ส่งใบอนุญาตเข้าเรียนและใบอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นฉบับจริง
7. ผู้สมัครเรียน สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ยื่นสมัครขอวีซ่า
8. สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ผู้สมัครเรียน แจ้งผลการสมัครวีซ่า

 ※ สามารถสมัครผ่านสถาบันที่เป็นตัวแทนของโรงรียนโทโยในประเทศไทยได้

Application for a Student Visa

เอกสารการสมัครขอวีซ่านักเรียน คือ เอกสารตามรายการด้านล่างนี้

1. ใบสมัครเรียน(สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซด์นี้)
2. เหตุผลในการเข้าเรียน(สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซด์นี้)
3. ใบจบการศึกษา(ขั้นสูงสุด)
4. ใบเกรดแสดงผลการศึกษา(ขั้นสูงสุด)
5. ใบรับรองการทำงาน(กรณีที่ทำงาน)
6. สำเนาใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น และใบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(เฉพาะหน้าที่มีการเดินทาง)
8. ทะเบียนบ้าน(เฉพาะหน้าขอผู้สมัครและผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่าย)
9. หนังสือสัญญารับรองค่าใช้จ่าย
10. เอกสารแสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี
11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่าย
12. เอกสารแสดงการเสียภาษีของผู้ปกครอง
13. รูปถ่าย

 ※ เอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าจะขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษาและประเทศ
    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน และสำนักงานสาขา(ที่กรุงโซล เซียงไฮ้)