ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆหลังจากเข้าประเทศมาแล้ว(Support for Official Procedures)

โรงเรียนโทโย จะดูแลนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

หลังจากเดินทางเข้าประเทศแล้ว นักเรียนจะต้องยื่นขอเอกสารต่างๆ คือ บัตรประจำชาวต่างชาติ บัตรประกันสุขภาพ และเปิดบัญชีธนาคาร ทางโรงเรียนจะช่วยในการดำเนินการขอเอกสารต่างๆ ดังนี้

Resident Card

The new residency management system has started from July 9th, 2012.
Although foreign students needed to apply alien registration after arrival in Japan until now, the management sysetm has changed and “Resident Card” is issued at several airports like Narita international airport, Tokyo international airport, Chubu centrair international airport and Kansai international airport. Resident card is a new identification card for the medium-to-long term residents which contains IC chip and obligation of taking along it.
Notification of place of residence is needed at municipal office within 14 days after arrival in Japan.

บัตรประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพ สามารถใช้เพื่อขอลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค สำหรับคลินิคเคเซไกอยู่ในเครือเดียวกับโรงเรียน นักเรียนโทโยสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพ บัตรนักเรียน และใบขอรับการตรวจจากโรงเรียน บัตรประกันสุขภาพนี้สามารถสมัครพร้อมกับบัตรประจำชาวต่างชาติได้ (สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน มีหน้าที่จะต้องสมัครทำบัตรประกันสุขภาพ)

เปิดบัญชีธนาคาร หรือไปรษณีย์

สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร หรือธนาคารไปรษณีย์ จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ บัตรนักเรียนโทโย และตรายาง นักเรียนที่ต้องการเปิดบัญชี เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลเรื่องการเตรียมเอกสารให้

※หากนักเรียนแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วย ทางโรงเรียนจะจัดแบ่งกลุ่ม และกำหนดวันอีกที หากนักเรียนเดินทางไปทำเอกสารต่างๆเอง จะเร็วกว่าการดำเนินการเป็นกลุ่ม นักเรียนสามารถดำเนินเอกสารต่างๆด้วยตัวเองได้