ระบบการศึกษา(Educational System)

การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ“รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย หลังจากก่อตั้งปี ค.ศ.1988 คติในการทำงานของเรา คือ ทำงานเพื่อสังคมนานาชาติโดยผ่านระบบการเรียนภาษามาโดยตลอด และหลักการสอนโดยให้นักเรียนได้”รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง และวงการการทำงาน

ระบบการเรียนแบบ JCT

กฏการเจริญเติบโตมี 3 ประการ ได้แก่
เริ่มตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงตัวเอง และทำให้เป็นกิจวัตร
โรงเรียนโทโยได้นำกฏการเจริญเติบโตนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และพัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคนให้เพิ่มสูงขึ้น


JJM(Jikei Japanese Monitoring)

JJM เป็นข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ข้อสอบชุดนี้ออกโดยอาจารย์ของโรงเรียนโทโย โดยอ้างอิงจากข้อสอบ JLPTและ EJU ข้อสอบจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง และผลการสอบJJMนี้ จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแต่ละด้านของนักเรียน และช่วยกำหนดเป้าหมายในการเรียน

Counseling・Target Setting

การเคาว์เซลลิ่งจะอ้างอิงผลการสอบ JJM และให้วิเคราะห์ตัวเอง พร้อมกับร่วมกำหนดเป้าหมายกับอาจารย์ โดยอาจารย์จะแนะว่าควรจะเสริม หรือพัฒนาอะไรตรงไหน อย่างไรบ้าง

Counseling Sheet

ถึงแม้จะเป็นนักเรียนระดับต้น แต่ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างหลากหลาย อย่างเช่น นักเรียนบางคนเก่งการใช้คำศัพท์ บางคนเก่งตีความจากบทความ
สำหรับเคาว์เซลลิ่งชีทนั้น เราอ้างอิงจากผลการสอบ โดยแยกออกเป็นทักษะ และวิชา เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใช้ในการเคาว์เซลลิ่งกับอาจารย์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในเทอมถัดไป จากความสามารถที่มีอยู่จริงในตอนนี้

Counseling Note

เสมือนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อเช็คและดูแลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ระหว่างเทอมเ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องการเรียน แผนการเรียน หรือข้อสงสัยต่างในการใช้ชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่  • TLS PHOTO
  • TLS BLOG
  • TLS MOVIE
  • 卒業生の活躍
お問い合わせ 資料請求・お問い合わせ
search
Facebook weibo cafe.naver youtube flickr